تجهیزات شبکه مسی و فیبرنوری

…یا چیزهایی مانند این: